Kancelaria Radcy Prawnego

 

Zakładając Kancelarię Radcy Prawnego postanowiłam stworzyć Kancelarię otwartą na ludzi, starającą się jak najlepiej wsłuchiwać w oczekiwania oraz potrzeby Klienta, uwzględniając realia jego działalności.

 

Tym co wyróżnia Kancelarię spośród wielu innych jest to, że Klient, niezależnie od tego, czy jest dużą spółką czy osobą indywidualną potrzebującą porady czy opieki jest traktowany indywidualnie i z najwyższą uwagą. Wzajemne relacje opieram na jak najlepszym zrozumieniu potrzeb Klienta i identyfikowaniu się z jego problemami, a także na pełnej dyskrecji i zaufaniu.

W mojej Kancelarii nie ma spraw drobnych, mało ważnych. Każdy problem, każde pytanie wymagają najwyższej staranności i taką staranność w działaniu Kancelarii zapewniam.

Moją dewizą jest uczciwość , rzetelność , profesjonalizm, zaangażowanie w rozwiązywaniu zleconych zadań oraz zapewnienie Klientowi komfortu w zakresie świadczonych usług prawniczych.

 

Doświadczenie zawodowe oraz pełne osobiste zaangażowanie przy prowadzeniu spraw, pozwalają świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie.

 

Malwina Więsek

 

 

 
Prawo cywilne
Prawo spadkowe
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Sprawy z zakresu prawa nieruchomości
Rozwody
 
 
Alimenty
Prawo administracyjne
Prawo samorządowe
Windykacja należności
Prawo karne 
Prawo wykroczeń
 


 

Zakres usług

 

Praktykę radcowską realizuję poprzez:

- zastępstwo procesowe przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej /wykonywanie funkcji pełnomocnika strony/,

- sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych /pozwów, wniosków, skarg, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg kasacyjnych/ oraz urzędowych /wystąpienia, podania do organów administracji i samorządu terytorialnego/,

- udzielanie porad prawnych,

- przygotowywanie i opiniowanie umów,

- opracowywanie opinii prawnych,

- uczestnictwo w negocjacjach.

 

Pomoc prawna obejmuje między innymi:

 

Prawo cywilne: roszczenia o zapłatę, prawna windykacja należności, sprawy dotyczące własności ( w tym stwierdzenie zasiedzenia, uwłaszczenia, zniesienie współwłasności), sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, roszczenia wynikające z umów, księgi wieczyste, inne sprawy cywilne

 

Prawo spadkowe: stwierdzenia nabycia spadku, roszczenia z tytułu zachowku i zapisu testamentowego, stwierdzenie nieważności testamentu, dział spadku i inne sprawy

 

Prawo gospodarcze i handlowe: zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS, sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy) ,prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia Spółek), przekształcanie i likwidacja spółek, zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności, opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym, sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa na życzenie Klienta, kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze: sprawy dot. władzy rodzicielskiej, sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi, sprawy o alimenty, rozwody, podział majątku wspólnego i inne

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: dochodzenie wynagrodzeń za pracę,  sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy, sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy, wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy, zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS

 

Prawo administracyjne: sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne, zaskarżanie decyzji administracyjnych, reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym I i II rzędu, przygotowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przygotowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentowanie strony w postępowaniu przed WSA i NSA i inne.

 

 

 

 

 

 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczonych usług jest każdorazowo indywidualnie ustalana w porozumieniu z Klientem. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania spraw, niezbędny nakład pracy oraz oczekiwane terminy realizacji usługi.

W Kancelarii stosowane są trzy sposoby wynagradzania :

 

 

 

 

System ryczałtowy

 

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. System ten dotyczy przede wszystkim stałej obsługi prawnej firm i przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta. 

 

System ten dotyczy również wynagrodzenia za prowadzone postępowania sądowe, które obejmuje wówczas kompleksową analizę sytuacji prawnej Klienta, opracowanie strategii, pomoc w doborze dowodów , sporządzanie wszelkich pism procesowych , zapoznawanie się z aktami sprawy, reprezentowanie na rozprawach. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

 

 

System godzinowy

 

W ramach systemu godzinowego wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej.

 

 

 

 

System success fee

 

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

 

Zapytanie

 

 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek zapytania - proponujemy skorzystanie z niniejszego formularza. Odpowiedź, w dni robocze, zostanie Państwu udzielona niezwłocznie.

Proszę wpisać swoje imię
Podaj swój adres e-mail Mail jest nieprawidłowy
Please, enter your message

 

Kontakt

 

Kancelaria Radcy Prawnego Malwina Więsek

ul. Bocheńska 11/3, 32-005 Niepołomice

 

Godziny otwarcia kancelarii:

Poniedziałek    9-17

Wtorek           14-19

Środa             9-17

Czwartek        9-17

Piątek            14-19

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii, również w dni wolne od pracy.

Telefon: 510 875 857

e-mail: malwina.wiesek@gmail.com